Sektion for Marine Levende Ressourcer

Om sektionen

Sektion for Marine Levende Ressourcer har fokus på populationsgenetik, fiskebiologi, populationsdynamik, bestandsvurderinger og -forudsigelser samt bio-fysisk modellering på alle niveauer – fra individer til systemer. Alle områder leverer internationalt banebrydende forskning som er basis for undervisning på højt niveau og en stærk operationel videnskabelig rådgivning til støtte for en bæredygtig forvaltning af de marine levende ressourcer.

Forskningen i genetik omfatter evolutionære processer, som er ansvarlige for biodiversitet både indenfor og imellem akvatiske populationer. Forskningen bidrager til at udvikle og anvende de nyeste molekylære og genomiske metoder til genetisk sporing og forvaltning af lokale genetiske ressourcer. 

Forskningen i fiskebiologi udforsker biologiske træk og økofysiologi, som påvirker fisks vækst, reproduktion og overlevelse. Området kombinerer viden på tværs af forskellige livsstadier og forbinder kontrollerede forsøg og studier i felten. 

Sektionen udvikler avancerede matematiske og statistiske modeller for akvatiske populationer og systemer baseret på mekanistisk viden om individers adfærd og livshistorie samt populationerne og økosystemernes struktur og dynamik. Denne viden kommer fra kontrollerede forsøg, mærkning af organismer, data fra monitering og fiskeri samt miljøobservationer og oceanografi. 

Dataindsamling og processtudier fra de forskellige fagdiscipliner kombineres i statistisk stringente analyser og bio-fysiske modeller for at kunne tilbageskrive og fremregne de levende ressourcers tilstand og udvikling og sikre en bæredygtig forvaltning. 

Ledelse

Sektionsleder Carsten Hvingel, tlf. 93 51 11 96, carhv@aqua.dtu.dk

Få mere at vide