Beretning fra Den Danske Biologiske Station (1897-1952)

Artikler fra de fleste bind af 'Beretning fra Den Danske Biologiske Station' findes som pdf’er herunder.

Nr. 7 (VII) (1897): Beretning til Indenrigsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Plankton-studier i Limfjorden

Nr. 8 (VIII) (1898): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om et skovl-vaad til undersøgelse af dybere farvande

Nr. 9 (IX) (1899): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen og J. Chr. L. Levinsen: Travlinger i Skagerak og de nordlige Kattegat i 1897 og 98

Nr. 11 (XI) (1900 og 1901): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Torskens biologi i de danske farvande
C.G. Joh. Petersen: Om andre torskefisk i vore farvande
C.G. Joh. Petersen: Nogle almindelige betragtninger om fredning, lovgivning etc.
C.G. Joh. Petersen: Ændringer og forbedringer af skovl-vaad til zoologisk brug

Nr. 12 (XII) (1902 og 1903): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Hvor og under hvilke forhold kunne rødspættens æg udvikle sig til unger indenfor Skagen?
C.G. Joh. Petersen: Om smaahvarrernes (Zeugopterus-slægtens) unger
C.G. Joh. Petersen: Kunne vi optage konkurrencen med udlandets damptrawlere i vore farvande udenfor det danske søterritorium

Nr. 13 (XIII) (1903-1904): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
Andreas Otterstrøm: Fiskeæg og fiskeyngel i de danske farvande (undersøgelser i 1904 og tidligere aar)

Nr. 14 (XIV) (1906): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om lysets indflydelse paa aalens vandringer
K.J. Gemzøe: Om aalens alder og vækst

Nr. 15 (XV) (1907): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Studier over østersfiskeriet og østersen i Limfjorden

Nr.16 (XVI) (1908): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.H. Ostenfeld: Aalegræss (Zostera marina’s) vækstforhold og udbredelse i vore farvande

Nr. 17 (XVII) (1908): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Fortsatte studier over østersfiskeriet og østersen i Limfjorden

Nr. 18 (XVIII) (1909): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om udbytter af Limfjordens fiskerier i de senere aar samt om rødspætteindplantningen i 1908

Nr. 19 (XIX) (1911): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Nogle undersøgelser over muligheden af at bekæmpe fiskeriets skadedyr, særlig sneglene i Limfjorden

Nr. 20 (XX) (1911): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen og P. Boysen Jensen: Havets bonitering I: Havbundens dyreliv, dets næring og mængde

Nr. 21 (XXI) (1913): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Havets bonitering II: Om havbundens dyresamfund og om disse betydning for den marine zoogeografi

Nr. 22 (XXII) (1914): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 1-124
Nr. 22 (XXII) (1914): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 125-132 + tillæg
P. Boysen Jensen: Studier over havbundens organiske stoffer

Nr. 23 (XXIII) (1915): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om havbundens dyresamfund i Skagerak, Kristianiafjord og de danske farvande

Nr. 24 (XXIV) (1916): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om vores almindelige kutlingers (Gobius) udvikling fra ægget til voksen fisk m. m. 
H. Blegvad: Om fiskenes føde i de danske farvande inden for Skagen

Nr. 25 (XXV) (1918): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Havbunden og fiskenes ernæring: En oversigt over arbejderne vedrørende vores farvandes bonitering i 1883-1917

Nr. 26 (XXVI) (1919): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
P. Boysen Jensen: Limfjordens bonitering
C.G. Joh. Petersen: Vore kutlinger (Gobiidæ)

Nr. 27 (XXVII) (1920): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om rødspættebestandens forhold til nutidens stærke fiskeridrift i Bælthavet og andre farvande

Nr. 28 (XXVIII) (1921): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 1-67
Nr. 28 (XXVIII) (1921): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 67-120 + tabeller
H. Blegvad: Om nogle gammariders og mysiders biologi

Nr. 29 (XXIX) (1922): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om rødspættebestanden og rødspættefiskeriet i forskellige vande

Nr. 30 (XXX) (1924): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 1-43
Nr. 30 (XXX) (1924): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 44-82
R. Spärck: Undersøgelser over østersens (Ostrea edulis) biologi i Limfjorden, særlig med henblik paa temperaturens indflydelse paa kønsskiftet

Nr. 31 (XXXI) (1925): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
C.G. Joh. Petersen: Om fiskeriets indflydelse paa rødspættebestanden i Østersøen i de seneste aar
H. Blegvad: Fortsatte undersøgelser over mængden af fiskeføde paa havbunden
R. Spärck: En sammenligning mellem de danske østersforekomster og forekomsterne ved Holland og Sydvestfrankrig

Nr. 32 (XXXII) (1926): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
H. Blegvad: Om rødspættebestandens fornyelse i den egentlige Østersø

Nr. 33 (XXXIII) (1927): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station
A.C. Johansen: Om fluktuationer i ynglemængden hos rødspætten og visse andre fiskearter og aarsagerne dertil
A.C. Johansen: Om en yngleplads for vintergydende sild i den nordlige del af Belthavet
H. Blegvad: Om de aarlige vekslinger i rødspættebestandens alderssammensætning
R. Spärck: Undersøgelser over østersens (Ostrea edulis) biologi. II-IV

Nr. 34 (XXXIV) (1928): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 1-52
Nr. 34 (XXXIV) (1928): Beretning til Landbrugsministeriet fra Den Danske Biologiske Station, side 53-123
R. Spärck: Undersøgelser over østersens (Ostrea edulis) biologi. V 
Aage J.C. Jensen: Bemærkninger om Limfjordens hydrografi
H. Blegvad: Kvantitative undersøgelser af bundinvertebraterne i Limfjorden 1910-27 med særligt henblik paa de for rødspætten vigtigste Næringsdyr
A.C. Johansen: Om omfanget og udbyttet af de aarlige omplantninger af rødspætter i Limfjorden
Aage J.C. Jensen: Om forholdet mellem rødspættebestandens størrelse og mængden af "første klasses rødspætteføde" i visse dele af Limfjorden
Erik M. Poulsen: Om kulleren i Bælthavet og i den vestlige Østersø i aarene 1926 til 1928

Nr. 35 (XXXV) (1929): Beretning til Ministeriet for Søfart og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station, side 1-44
Nr. 35 (XXXV) (1929): Beretning til Ministeriet for Søfart og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station, side 45-102
A.C. Johansen: Om Aalborg-silden og dens betydning for det danske sildefiskeri fra det 16'de aarhundrede til vore dage
H. Blegvad: Om dødeligheden hos littoralfaunaens dyr under isvintre
A.C. Johansen: Om dødeligheden blandt marsvin, fisk og større krebsdyr under strenge vintre i danske farvande
R. Spärck: Undersögelser over östersens (Ostrea edulis) biologi. VI-VIII

Nr. 36 (XXXVI) (1930): Beretning til Ministeriet for Søfart og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
H. Blegvad: Kvantitative undersøgelser af bundinvertebraterne i Kattegat med særligt henblik paa de for rødspætten vigtigste næringsdyr
A.C. Johansen: Om brislingen (Clupea sprattus L.) i Limfjorden
Aage J.C. Jensen: Om hydrografiske forholds indflydelse paa udbyttet på makrelfiskeriet i Øresund
H. Blegvad: Om eftersøgning af fiskestimer fra luften. Danske forsøg i 1930

Nr. 37 (XXXVII) (1932): Beretning til Ministeriet for Søfart og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
H. Blegvad: Undersøgelser af bundfaunaen ved kloakudløb i Øresund
Aage J.C. Jensen: Hydrografisk undersøgelse af Øresunds forurening ved København
Erik M. Poulsen: Bestands- og raceanalyser af Østersøens rødspætter i de senere aar
R. Spärck: Undersøgelser over østersens biologi i Limfjorden IX. Om den naturlige østersbestands størrelse
R. Spärck: Om vandringsevnen hos voksne individer af Asterias rubens
R. Spärck og E. Lange: En foreløbig undersøgelse over bakterieindhold hos Limfjordsøsters
H. Blegvad: Om Eftersøgning af fiskestimer fra Luften II. Danske Forsøg i 1931
H. Blegvad: Foreløbig beretning om de danske forsøg med omplantning af rødspætter fra Nordsøen til Bæltfarvandene i Aarene 1928-31

Nr. 38 (XXXVIII) (1933): Beretning til Ministeriet for Søfart og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
H. Blegvad: D/S "Biologen"
Erik M. Poulsen: Isingen i de danske farvande
R. Spärck: Undersøgelser over østerens biologi X. Nogle foreløbige undersøgelser over filtrationsevnen hos Ostrea edulis

Nr. 39 (XXXIX) (1943): Beretning til Ministeriet for Søfart og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
H. Blegvad: En epedemisk sygdom i bændeltangen (Zostera marina L.)
H. Blegvad: Omplantning af rødspætter fra Nordsøen til Bæltfarvandene 1928-1930. De videnskabelige kontrolarbejder

Nr. 40 (XL) (1935): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
Henning E. Petersen: Foreløbig beretning om sygdommen hos bændeltangen (Aalegræsset, Zostera marina L.)
Erik M. Poulsen: Nye undersøgelser over Gudenaaens lakse- og havørredsbestand
R. Spärck: Undersøgelser over østerens biologi XI. Om den naturlige østerbestands størrelse og alderssammensætning i 1935
R. Spärck: Om forekomsten af Crepidula fornicata (L.) i Limfjorden

Nr. 41 (XLI) (1936): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
Knud Larsen: Bunddyrenes fordeling, biologi og betydning som fiskeføde i Dysbø Fjord
Søren Lund: Om stofproduktion og vækst hos nogle havbundsplanter

Nr. 42 (XLII) (1937): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
C.V. Otterstrøm: Om planmæssig udsætning af lakse- og ørredyngel i vandløb med særligt henblik paa Gudenaa-omraadet
Erik M. Poulsen: Isingen i de danske farvande, bestands- og vækstundersøgelser 
Aage J.C. Jensen: Isingens racer i de danske farvande

Nr. 43 (XLIII) (1938): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station, side 1-57
43 (XLIII) (1938): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station, side 58-78
Erik M. Poulsen: Om rødspættens vandringer og Racekarakter

Nr. 44 (XLIV) (1939): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
C.V. Otterstrøm og E. Steemann Nielsen: To tilfælde af omfattende dødelighed hos fisk foraarsaget af flagellaten Prymnesium paruum, Carter.

Nr. 45 (XLV) (1940): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station, side 1-36
Nr. 45 (XLV) (1940): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station, side 37-67
H. Blegvad: Den biologiske station gennem 50 aar 1889-1939

Nr. 46 (XLVI) (1941): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
Erik M. Poulsen: Om vekslinger i torskebestandens størrelse i farvandene inden for Skagen i de senere Aar 

Nr. 47 (XLVII) (1942): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
Søren Lund: Om den saakaldte østerstyv, Colpomenia peregrina Sauv. og dens forekomst i de danske farvande
Knud Larsen: Udsætning af lakse- og ørredyngel i Danmark
C.V. Otterstrøm: Turbinerne og de nedadvandrende ungfisk af laks og ørred (samt aal) IV
Frode Bramsnæs, Mogen Jul og C. V. Otterstrøm: Afspærring for fisk ved elektricitet eller luftslør

Nr. 48 (XLVIII) (1943-45): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
H. Blegvad: Om fiskeriet efter "Skidtfisk".
Erik M. Poulsen: Det danske fiskeri efter dybvandshummer og dybhavsrejer og biologiske undersøgelser i tilknytning dertil
C.V. Otterstrøm og Knud Larsen: Stor ørreddødelighed fremkaldt af infusionsdyret Stentor polymorphus Ehrenb.

Nr. 49 (XLIX) (1946): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
Erik M. Poulsen: Vodfiskeri efter silding og brisling i Limfjorden ???
Knud Larsen: Første rapport om virkningen af lakseyngelsudsætning i Gudenaa 1946-47

Nr. 50 (L) (1947): Beretning til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fra Den Danske Biologiske Station
Knud Larsen og Sigurd Olsen: Okkerkvælning af fisk i Tim Aa. Udledning fra brunkulsleje som aarsag til katastroferne i Nørre Esp Ørredambrug 1941-1947
M. Christiansen og Aage J.C. Jensen: En i de sidste aar hyppig svulstsygdom hos aal

Nr. 51 (1949) Beretning til Fiskeriministeriet fra Den Danske Biologiske Station
Aage J.C. Jensen: Ændringer i sildens kvalitet i årets løb og fra år til år
Aage J.C. Jensen: Mængde og vækst af sildeyngel i de danske farvande

Nr. 52 (1950): Beretning til Fiskeriministeriet fra Den Danske Biologiske Station 
Erik M. Poulsen: Brislingefiskeriet og brislingebestanden i de danske farvande
Jørgen Knudsen: Bidrag til hvillingens (Cadus merlangus L.) biologi i de danske farvande
R. Spärck: Om den nordvesteuropæiske østersbestands svingninger
R. Spärck: Om udbredelsen af tøffelsneglen (Crepidula fornicata) i danske farvande

Nr. 53 (1951): Report of the Danish Biological Station to The Ministry of Fisheries
H. Blegvad: Fluctuations in the amounts of food animals of the bottom of the Limfjord in 1928-1950
Erik M. Poulsen: Changes in the frequency of larger bottom invertebrates in the Limfjord in 1927-1950
C.J. Rasmussen: Two Danish finds of female Eel (Anguilla anguilla) in spawning or partial spawning dress

Nr. 54 (1952): Report of the Danish Biological Station to The Ministry of Fisheries
C.J. Rasmussen: Size and age of the silver eel (Anguilla anguilla (L.)) in Esrum Lake
Erik Ursin: Transplantation of plaice from the coast of Jutland to the Doggerbank in the years 1932-1938

 

 

Den Danske Biologiske Station var en marinbiologisk forskningsstation, der blev oprettet af Indenrigsministeriet i 1889.

Formålet var at "tilvejebringe Kundskab om alle saadanne Forhold paa det naturvidenskabelige Omraade, som kunne have Betydning for Fremme af det praktiske Fiskeri og tjene til belysning af Spørgsmaal vedrørende Fiskerilovgivningen".

Forskningsresultaterne blev offentliggjort i 'Beretning fra Den Danske Biologiske Station'. Der blev udgivet 54 bind i perioden 1891-1952.

I perioder blev beretningerne udgivet af forlagene G.E.C. Gad og C.A. Reitzels Forlag.

I 1952 blev Den Danske Biologiske Station lagt sammen med Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser til Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser (nu DTU Aqua).